title

Jelen Adatkezelési tájékoztató a FMM Agency Services Limited (24 25 Lower Greenhills, Drogheda, Co. Louth, Írország), a továbbiakban: Szolgáltató), az alábbi weboldalához kapcsolódó adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza, amely az FMM Agency Services Limited által előállított:
 • a, időszakos szakmai anyagokhoz
 • b. letölthető szakmai kiadványokhoz
 • c. üzleti célú kapcsolat felvételi igényhez kötődik
a www.followmeagency.com webes felületeken keresztül.   A Szolgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott időszakos szakmai anyagok, letölthető szakmai kiadványok küldése- és az üzleti célú kapcsolatok felvételének érdekében minden Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) számára biztosítva legyen, hogy jogaikat és alapvető szabadságjogaikat, különösen a magánélethez való jogukat tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Szolgáltató tiszteletben tartja Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Felhasználó a szakmai anyagokra és/vagy a letölthető szakmai kiadványokra és/vagy az üzleti kapcsolatfelvételre történő feliratkozással elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1.     DEFINÍCIÓK

 • Érintett (Felhasználó):
  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat:
   az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • hozzájárulás:
   az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • tiltakozás:
   az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő:
   az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés:
   az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adatfeldolgozás:
   az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó:
   az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 • adattovábbítás:
   az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal:
   az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés:
   az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás:
   az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés:
   az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • harmadik személy:
   olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • gazdasági reklám:
   olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

2.     AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: FMM Agency Services Limited Cégjegyzékszám: 667651 Székhely: 24 25 Lower Greenhills, Drogheda, Co. Louth Iroda: Sweepstakes, Alexandra House, Ballsbridge, Dublin 4, D04 C7H2, Írország Adószám: Folyamatban E-mail cím: hello@followmeagency.hu Szolgáltató a fent megjelölt email címre kizárólag az adatkezelésével, illetve jelen jogi közleménnyel kapcsolatos kérdéseket, panaszokat fogadja.  

3.     ADATKEZELÉS CÉLJA

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag szakmai kiadványok küldése és letöltése, üzleti célú megkeresés és egyéb marketing célú hirdetések küldése érdekében célonként elkülönített rendszerben tárolja.

4.     EGYÉB CÉLÚ ADATKEZELÉSEK

Tájékoztatjuk Felhasználót, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy szabálysértési hatóság tájékoztatás nyújtása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti Szolgáltatót. Szolgáltató a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  

5.     ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a hírlevélre történő önkéntes feliratkozással adja meg.

6.     ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A személyes adatok kezelése a szakmai kiadványra, a letölthető kiadványra vagy az üzleti kapcsolatteremtés céljára létesített feliratkozó felületen történő feliratkozással kezdődik, és annak törléséig tart. Felhasználó adatainak törlését vagy módosítását bármikor kérheti bármilyen elektronikus kommunikáció során, a lábléc leiratkozási menüpontján keresztül. A kérelem beérkezését követően, Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen. Az adatok törlésének határideje a törlési kérelem beérkezését követő 3 munkanap. KEZELT ADATOK KÖRE Szakmai kiadványok feliratkozás: Név Cégnév: E-mail cím: Telefonszám: Szakmai kiadvány letöltése: E-mail cím: Üzleti kapcsolatteremtés: Név Cégnév E-mail cím Telefonszám: Milyen időpontban lehet visszahívni

7.     AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

 Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése céljából a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető,) vehet igénybe.   Adatfeldolgozás Adatkezelő az alábbi harmadik személyek részére továbbítja a felhasználók személyes adatait: Adatfeldolgozó: Enliven Systems Kft. E-mail cím: zoltan.zvara@enliven.systems Adatfeldolgozó: RendszerNet Kft. E-mail cím: info@szerverpark.eu   A Szolgáltató partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.   

8.     ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok biztonságát, mind az adatok tárolása, őrzése során.  A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
 • a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát;
 

9.     FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztatáshoz való jog Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban köteles közölni a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha
 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:
Név: FMM Agency Services Limited
Cégjegyzékszám: 667651
Székhely: 24 25 Lower Greenhills, Drogheda, Co. Louth, Írország
Iroda: Sweepstakes, Alexandra House, Ballsbridge, Dublin 4, D04 C7H2, Írország
Email cím: hello@followmeagency.hu
1.     Jogorvoslati lehetőségek
A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által meghozott döntéssel nem ért egyet illetve egyéb panasz esetén adatainak kezelésével összefüggésben
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
  EGYÉB RENDELKEZÉSEK Szolgáltató a felvételi adatlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy feliratkozzon szakmai kiadványaira, szakmai anyag letöltésére vagy üzleti célú megkeresési igénye miatt. FMM Agency Services Limited elektronikus kommunikációja direkt marketing elemekkel rendelkezhet és reklámot tartalmazhat. Szolgáltató a szakmai kiadványainak és szakmai anyagainak igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli. A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a szakmai kiadványok küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy az elektronikus levelek alján található "Leiratkozás" linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további leveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.
This Privacy Notice sets forth the terms and conditions related to the data processing activities carried out by FMM Agency Services Limited. (24 25 Lower Greenhills, Drogheda, Co. Louth, Ireland) (hereinafter referred to as the “Provider”), related to the Websites operated by the Provider, specified below, and relating to the following specific areas:
 • a. influencer and company registrations to the marketplace
 • b. various professional publications available for download or subsription from the Websites
 • c. business and influencer contact requests made
via the following Website: www.followmeagency.com The Provider, acting as a Data Controller, hereby agrees to be bound by the contents herein. The Provider hereby undertakes to ensure that all data processing activities carried out in relation to its business activities pursued are fully compliant with the requirements stipulated herein, and by the governing laws. The purpose of this Privacy Notice is to ensure for all Users (hereinafter referred to as the “Users”), for the purposes of making various professional publications available for download via the Websites, and to make business contacts and to register companies and influencers in order to match them with each other, to be able to exercise their rights and essential freedoms, with particular regard to their right to privacy, during the course of an automated processing of their personal data (hereinafter referred to as “data protection”). The Provider fully respects the Users’ personal rights. The Provider is obliged to process the Users’ personal data recorded in a fully confidential nature, in full alignment with the applicable data protection laws and international guidelines, and the provisions herein. When subscribing to any of the professional materials and/or professional publications made available via the Websites, and/or making a business contact, Users automatically accept the following terms and conditions, and provide their consent to the data processing activities specified below being carried out by the Provider.

1. DEFINITIONS

 • Data Subject (User):
  any natural person identified or identifiable - either directly or indirectly - based on any Personal Data.
 • Personal Data:
  any information relating to the Data Subject - in particular name, an identification number, or one or more factors specific to the physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity of the Data Subject - and any conclusion that can be drawn in relation to the Data Subject based on the same.
 • Special Personal Data:
  • Personal Data revealing racial or ethnic origin, political opinions or affiliations, religious or philosophical beliefs, trade union membership, or sexual orientation
  • Personal Data concerning health, pathological addictions, or criminal records.
 • The Data Subject’s Consent:
  any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the Data Subject's wishes, by which he/she, by a clear affirmative action, signifies agreement to the - full scale or limited to certain specific data processing operations - processing of Personal Data relating to him/her.
 • The Data Subject’s Objection
  a declaration made by the Data Subject, objecting to the processing of his/her personal data, and requesting the termination of data processing, or a deletion of the data processed.
 • Data Controller:
  the natural or legal person, or any other organisation without legal personality, which, alone or jointly with others, determines the purposes of the data processing activities, makes the decisions related to the data processing operations (including the tools used) and implements the same, or procures a Data Processor to implement the same.
 • Data Processing:
  any operation, or set of operations, which is performed on the data, regardless of the exact method used, such as the collection, recording, organisation, structuring, storage, alteration, use, retrieval, transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction, and the prevention of any further use of the data, the making of photos, sound recordings or pictures, or the recording of any physical characteristics suitable to identify a given person (e.g. fingerprints, palm prints, DNA sample, iris scan).
 • Data Process:
  performing technical tasks in connection with data processing operations, irrespective of the method and means used for executing the operations, or the place of execution, provided that the technical task is performed on the data.
 • Data Processor:
  any natural or legal person, or organisation without legal personality, processing the data on the grounds of a contract with the Data Controller, including contracts concluded pursuant to legislative provisions.
 • Data Transfer:
  ensuring access to the data for a specific third party.
 • Disclosure:
  ensuring open access to the data.
 • Data Deletion:
  making personal data unrecognisable in a way that it can never again be restored.
 • Blocking of Data:
  marking the data with a special ID tag, to indefinitely or definitely restrict its further processing.
 • Data Destruction:
  complete physical destruction of the data carrier recording the data.
 • Third Person:
  any natural or legal person, or organisation without legal personality other than the Data Subject, the Data Controller, or the Data Processor.
 • Business Advertising:
  any communication, information or method of representation, the aim of which is to promote the sale or use in any other way of movable property that is tradeable - including money, securities, financial instruments, and natural resources that can be utilized in the same way as things - (hereinafter collectively referred to as the “Product”) or of services, immovable property and acquired rights (hereinafter collectively referred to as the “Goods”), or the aim of which is, in connection with the objective mentioned above, to popularize the name, designation or activity of an undertaking, or to make any goods or designations of goods more widely known (hereinafter referred to as “Advertising”).

2. THE DATA CONTROLLER’S DATA

Name: FMM Agency Services Limited Company Registration Number: 667651 Legal seat: 24 25 Lower Greenhills, Drogheda, Co. Louth. Office: Sweepstakes, Alexandra House, Ballsbridge, Dublin 4, D04 C7H2, Ireland. VAT No.: in process E-mail address: hello@followmeagency.hu The above specified e-mail address is only provided for the purposes of receiving queries and complaints related to the Provider’s data processing activities carried out, and this Privacy Notice.

3. THE PURPOSE OF THE DATA PROCESSING ACTIVITIES

All data supplied by the Users shall be processed by the Provider strictly tied to a specific purpose, and solely for the purposes of sending various professional publications, or making them available for download via the Websites, or making a business approach, or sending other, marketing purpose advertisements to the Users, in a segregated system, tied to the specific purpose.

4. DATA PROCESSING ACTIVITIES PURSUED FOR OTHER PURPOSES

The Users are hereby informed on the fact that the courts, the public attorney’s office, the law enforcement agencies, or the agencies investigating other non-compliance, may contact the Provider and request that the Provider discloses or transfers information, or the Users’ personal data, or any related documents to them. The Provider will comply with all such lawful requests made (provided that the official authority has specified the exact purpose and the scope of data to be supplied), but will solely disclose personal data to the extent absolutely necessary in order to implement the original objectives of the given official authority request made.

5. THE LEGAL BASIS OF THE DATA PROCESSING ACTIVITIES

The Provider’s data processing activities are carried out based on the Users’ voluntary consent given, pursuant to section 5(1) of Act CXII of 2011 on the Right of informational self-determination and the freedom of information (hereinafter referred as the “Infotv.”’), and pursuant to the provisions of Act CVIII of 2001 on Certain issues of electronic commerce services and information society services. The User’s consent to the various types of data processing activities is provided when the User voluntarily subscribes to the Newsletter.

6. DURATION OF THE DATA PROCESSING ACTIVITIES

The processing of the personal data will start when the User subscribes to the professional publications, or to publications that can be downloaded from the Websites, or for a business contact to be made, via the online platform provided for such purposes, and shall end when the User unsubscribes from the same. Users shall be entitled to request a deletion or modification of their data any time, via any form of electronic communication, by using the unsubscribe menu item provided in the footnotes. Once such request is received, the Provider shall erase the User’s personal data with a permanent effect from its system, in a form ensuring that it can no longer be restored. The deadline for the erasure of data shall be 3 business days upon the request for data erasure was received by the Provider. THE SCOPE OF PERSONAL DATA PROCESSED Subscription to or downloading of professional publications: Name: Company name: E-mail address: Phone number: Business contact: Name: Company name: E-mail address: Phone number: Influencer contact: Name Influencer name Age Sex No. of followers

7. THE SCOPE OF PERSONS AUTHORISED TO GET ACCESS TO THE DATA

The persons authorised to get access to the data shall be the Provider, and the Provider’s internal staff members, whom shall not publish the data, or disclose the data to any third parties, and whom shall be authorised to solely use the data for the specific purposes defined herein. The Provider shall be entitled to involve a third party Data Processor (such as a system administrator) for the purposes of operating the underlying IT system. Data processing activities The Data Controller transfers the Users’ personal data to the following third parties: Data Processor’s name: Enliven Systems Kft. E-mail address: zoltan.zvara@enliven.systems RendszerNet Kft. E-mail address: info@szerverpark.eu The Provider selects its business partners after due consideration made, and the selected Data Processors shall be obliged to treat all confidential data obtained during the course of performing their duties, and rendering their services, in full compliance with the applicable laws, and the Provider’s data protection standards.

8. DATA SECURITY

The Provider shall take all necessary steps to ensure the safety of the personal data supplied by the Users when subscribing to the Newsletters, during the course of storing and safeguarding the data. The Provider provides strictly restricted access to the personal data, in order to avoid any unauthorised access, or any unauthorised modification or use of the personal data. The Provider’s IT system and network is adequately protected from any fraud, spying, sabotage, or vandalism potentially occurring during the use of the IT systems, or from any fire or flood, or any computer viruses, or computer system hacker activity. The Provider shall be obliged to provide adequate protection during the data processing activities carried out, in the following areas:
 • secrecy: the Provider shall protect the personal data, by enabling access to the same only for duly authorised persons
 • data integrity: the Provider shall protect the integrity of the data, as well as the precise nature of the data processing methodology used.

9. THE USERS’ RIGHTS AND LEGAL REMEDY AVAILABLE

Right to receive information Users shall have the right to request information from the Provider, with regards to their personal data being processed by the Provider. Upon the Users’ request, the Provider shall supply information to the Users regarding the specific data processed about them, the exact purposes, the legal basis, and duration of the data processing activities carried out, as well as the list of persons having received or receiving the data in the future, and for what exact purposes. The Provider shall send a written reply to the User, within 30 days upon the receipt of such information request. If the Users have any query or comments, with regards to the data processing activities carried out by the Provider, the Users may contact the Provider’s delegated staff member, at any of the contact details provided below. Users shall be entitled to request the Provider to rectify or erase any of their data incorrectly recorded. The Provider shall be obliged to erase the data within 3 business days upon the receipt of such request, ensuring that the data cannot be restored. Further, Users shall also be entitled to request the Provider to block their data. When requested so by the User, the Provider shall be obliged to block the personal data, or when it can be assumed based on the information available that an erasure of the data would violate the User’s lawful interests. The personal data blocked this way can only be processed by the Provider for the duration of the specific data processing activities, which previously prevented the data being erased, remaining valid. The Provider shall be obliged to notify the User, and all other persons, to whom the data was previously transferred, for the purposes of data processing activities to be carried out, about the rectification, blocking or erasure of the data. No such notification shall be sent, if this does not violate the Users’ lawful interests, given the specific purpose of the data processing activities carried out. If the Provider fails to comply with its obligation to fulfil the User’s request submitted for the rectification, blocking or erasure of the data, the Provider shall notify the User within 30 days upon receipt of such request about the underlying factual and legal reasons for refusing to comply with the rectification, blocking or erasure request made. Users shall be entitled to object the processing of their personal data in the following cases:
 • when the processing (transfer) of their personal data is solely requested to enforce the Data Controller’s or the data recipient’s rights or lawful interests, except when the data processing activities are mandatory by the law
 • when the personal data is used or transferred for the purposes of direct marketing, market research, or scientific research activities
 • when such right of objection can be exercised for any other reason, by the law. The Provider shall be obliged to investigate any such request submitted including an objection within the shortest possible timeframe, or within 15 days, and shall make a decision on whether the request was justified, and shall be obliged to inform the User submitting the request accordingly, in writing.
The Data Subjects shall be entitled to exercise any of their rights via the following contact details: Name: FMM Agency Services Limited Company Registration Number: 667651 Legal Seat: 24 25 Lower Greenhills, Drogheda, Co. Louth, Ireland Office: Sweepstakes, Alexandra House, Ballsbridge, Dublin 4, D04 C7H2, Ireland hello@followmeagency.hu
1. Legal remedy available
Pursuant to the Infotv. and the Civil Code, if the User disagrees with any of the Provider’s decision made on any request submitted, or if the User wishes to file a complaint with regards to the processing of his/her data, the Users shall have the right: to contact the
 • National Authority for Data Protection and the Freedom of Information (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ), or
 • to file for litigation, to enforce their rights.
MISCELLANEOUS PROVISIONS The Provider enables the Users to subscribe to the professional publications provided, or to download professional materials from the Websites, or to make a business contact, via the contact form provided for such purposes. Any electronic communication sent by FMM Agency Services Limited may include direct marketing elements or advertising. When using the Provider’s professional publications and materials, the Provider processes the Users’ data supplied. Users shall be entitled to unsubscribe from receiving the professional publications any time, free-of-charge, without stating cause, and without any limitations applied. Such unsubscription can be made via normal mail, e-mail, or by clicking the “Unsubscribe” link at the bottom of the e-mails received. In such case, the Provider shall delete all of the User’s personal data from its registration system (which was previously required for sending the Newsletters), and shall not contact the User in the future with any further letters or offers. The Provider retains the right to unilaterally amend this Privacy Notice any time, by notifying the Users beforehand. Once the changes made become effective, the Users shall be deemed to have automatically and implicitly accepted the contents of the amended Privacy Notice, by using the Provider’s services.